2% Z VAŠICH DANÍ PRE NADÁCIU LUX


Naším poslaním je rozvíjať duchovné hodnoty v médiách
a prinášať tak do vašich domovov radosť a nádej.
Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete pri výrobe

výnimočných televíznych programov, hraných a dokumentárnych filmov
do vysielania Televízie LUX.

ĎAKUJEME, ŽE STE SA NÁS ROZHODLI PODPORIŤ.
ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU A PODPORU.
VÁŽIME SI TO.

Dôležité termíny

 • 15. február 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • 31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
 • 30. apríl 2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE
PRE ZAMESTNANCA

(Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Ako vypočítať 2% (3 %) ? K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ, t.j. uvedie sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus (na dieťa a zaplatené úroky). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 (resp. 3) percentá zo sumy v riadku 12.
 6. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite/doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Presnú adresu si môžete nájsť tu.
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

(Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021 v roku 2022 prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B)

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo typu B už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa:

a) Daň. priznanie typu A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti- VIII. oddiel alebo online
Potvrdenie o podaní daňového priznania typu A

b) Daň. priznanie typu B pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o DzP – XII. oddiel alebo online
Potvrdenie o podaní daňového priznania typu

Naše údaje sú:
Názov: Nadácia LUX
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 42127505

3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu, resp. osobne alebo poštou na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu, v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.


POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE
PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

(Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane).)

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € pre jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti VI. riadky 1 a 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. riadky 1, 2 a 3.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby (alebo online) – Časť VI. – sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Naše údaje sú:
  Názov: Nadácia LUX
  Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42127505
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

3a) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3b) Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite poštou v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Údaje o prijímateľovi na 2% z dane:

Nadácia LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42127505
Číslo účtu: 2943463317/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4346 3317
SWIFT: TATRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
+421 915 144 780, peter@tvlux.sk

Všetky potrebné tlačivá nájdete v texte alebo tu nižšie.