2% Z VAŠICH DANÍ PRE NADÁCIU LUX

Darujte 2 % Nadácii LUX!

Vďaka vám sa nám podarilo vytvoriť množstvo pekných projektov. Ďakujeme každému, kto nám vďaka dvom percentám umožnil realizovať naše ciele. Veríme, že si nájdete si čas na vyplnenie formulára na našom webe. Ide o podiel zo zaplatených daní – takže to nie je výdavok navyše. Tešíme sa na nové projekty!

Nadviazali sme odbornú spoluprácu s Prešovskou univerzitou. Pre mladých sme zorganizovali workshopy na T22, festivale Lumen a na Katolíckej univerzite. Rozvíjame spoluprácu s katolíckymi charitami v rámci celého Slovenska. Podporili sme vznik nových častí Hraných poviedok a Fary v meste, vydali sme nové CD Gu100.
Vďaka dvom percentám sme tiež pre televíziu LUX vyrobili silvestrovský program, záznamy tradičných kolied a jasličkovej pobožnosti.

Dôležité termíny

 • 15. február 2023 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • 31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
 • 30. apríl 2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE
PRE ZAMESTNANCA

(Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Ako vypočítať 2% (3 %) ? K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ, t.j. uvedie sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus (na dieťa a zaplatené úroky). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 (resp. 3) percentá zo sumy v riadku 12.
 6. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite/doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Presnú adresu si môžete nájsť tu.
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

(Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021 v roku 2022 prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B)

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo typu B už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa:

a) Daň. priznanie typu A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti- VIII. oddiel

b) Daň. priznanie typu B pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o DzP – XII. oddiel

Naše údaje sú:
Názov: Nadácia LUX
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 42127505

3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu, resp. osobne alebo poštou na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu si nájdete tu, v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.


POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE
PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

(Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane).)

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € pre jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti VI. riadky 1 a 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. riadky 1, 2 a 3.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. – sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Naše údaje sú:
  Názov: Nadácia LUX
  Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
  Právna forma: nadácia
  IČO: 42127505
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

3a) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3b) Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite poštou v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Údaje o prijímateľovi na 2% z dane:

Nadácia LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42127505
Číslo účtu: 2943463317/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4346 3317
SWIFT: TATRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
+421 915 144 780, nadacia@tvlux.sk